Aanvraagformulier subsidie Leefbaarheidsfonds 2018

  • Een aanvraag kan alleen worden ingediend door een natuurlijk persoon of een samenwerkingsverband van natuurlijke personen. (art. 3 Uitvoeringsregeling)
  • Een aanvraag kan jaarlijks worden ingediend tot 31 december van het desbetreffende jaar.
  • Het indienen van een aanvraag is niet mogelijk indien de activiteit al heeft plaatsgevonden.
  • Een aanvraag dient bij voorkeur 4 weken voorafgaand aan de start van de activiteit te worden ingediend, maar des te eerder u de aanvraag indient des te groter de kans dat het beschikbare subsidiebudget nog niet is besteed.
  • Een aanvraag dient ondersteund te worden door minimaal 10 buurtbewoners. (art. 7 Uitvoeringsregeling)
  • Alle regels waar uw aanvraag aan moet voldoen staan vermeld in de Uitvoeringsregeling Leefbaarheidsfonds 2018.
  • U dient zelf na te gaan of u een omgevingsvergunning nodig heeft voor de activiteit. Om dit te beoordelen kunt u op https://www.heerhugowaard.nl/evenementenvergunning/ controleren of dit het geval is.

Deel 1: Uw gegevens

   
De aanvrager verklaart door ondertekening niet failliet verklaard te zijn of aan hem is geen surseance van betaling verleend of is ten aanzien van hem de regeling schuldsanering natuurlijke personen niet van toepassing verklaard, dan wel een verzoek tot faillissement, surseance van betaling of schuldsanering daartoe niet bij de rechtbank ingediend.

Ondertekening aanvrager

Aldus naar waarheid ingevuld:

Ondertekening door 10 buurtbewoners

Deel 2: Activiteit

De activiteit dient bij te dragen aan het bevorderen van de sociale samenhang en verbinding doordat bewoners uit Heerhugowaard elkaar ontmoeten en elkaar beter leren kennen bij het organiseren en uitvoeren van activiteiten in Heerhugowaard. (art. 2 Uitvoeringsregeling)

Bij buurtbarbecues en straatfeesten dient er een sociale of fysieke tegenprestatie te worden verricht. Bijvoorbeeld: tuinonderhoud, als vrijwilliger helpen bij activiteiten, kleine schilderklusjes bij ouderen of zwerfvuil opruimen. (art. 10 lid 2 Uitvoeringsregeling)

Zo ja, omschrijf de tegenprestatie.

Deel 3: Subsidie

Wat zijn de kosten en hoeveel subsidie vraagt u aan voor de activiteit?
U dient hiertoe in onderstaand schema een begroting in te vullen. Een eventuele toelichting kunt u op een apart blad bijvoegen.
Niet in aanmerking komen de kosten voor: alcoholische dranken; fysieke projecten; arbeidsloon organisatoren; onvoorzien en diversen. (art. 4 lid Uitvoeringsregeling). De subsidie voor maaltijden bedraagt maximaal € 4,- per persoon (art. 5 lid 2 Uitvoeringsregeling).
Via de materialencommissie is het mogelijk tegen sterk gereduceerde tarieven gebruik te maken van materialen voor uw activiteit of initiatief. U kunt hierover informatie vinden op www.leefbaarheidsfonds-heerhugowaard.nl/materiaalcommissie.

Uitgaven Bedrag Inkomsten Bedrag
Eigen bijdrage deelnemers
Sponsoren
Fondsen
Overig
   
   
   
   
   
   
   
   
Totaal uitgaven € 0,00 Totaal inkomsten € 0,00
Totaal inkomsten € 0,00
Gevraag subsidiebedrag
(uitgaven minus inkomsten)
€ 0,00